Kuolinpesän hoitaminen

Kuolinpesän hoitaminen


Mikä on kuolinpesä? 

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesän asioista päättävät pesän osakkaat yhdessä. 

Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita?

  • Lakimääräiset perilliset eli lapset tai heidän jälkeläisensä
  • Leski, jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen (leski on osakkaana siihen asti, kunnes puolisoiden välillä on toimitettu omaisuuden ositus)
  • Yleistestamentin saaja eli henkilö, jolle vainaja on testamentannut koko omaisuutensa tai osuuden siitä.

Kuka voi hoitaa kuolinpesää?

Osakkaat voivat valtuuttaa yhden osakkaan tai jonkun muun edustamaan kuolinpesää. Vaihtoehto kuolinpesän osakkaiden yhteishallinnolle on tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä. 

Kenellä on oikeus käyttää vainajan tilejä?

Kun pankki saa tiedon kuolemantapauksesta, vainajan tilien käyttöoikeudet yleensä lakkautetaan. On pesän osakkaiden edun mukaista ilmoittaa pankille kuolemantapauksesta viipymättä, jotta kukaan ei pääse käyttämään vainajan tilejä käyttöoikeuden nojalla.

Jakamattoman kuolinpesän osakkaat hallitsevat yhdessä pesän omaisuutta. Kuolinpesän osakkailla on oikeus käyttää vainajan varoja ainoastaan yhdessä siihen asti, kunnes perinnönjako on suoritettu tai osakkaiden kesken sovitaan toisin.

Kuolinpesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvien kustannusten maksamiseen ei kuitenkaan tarvita kaikkien osakkaiden suostumusta, koska maksu suoritetaan kuolinpesän hyväksi.

Jos tili on yhteisomistuksessa ja toinen tilinomistajista kuolee, vainajan sijasta toiseksi yhteisomistajaksi tulee kuolinpesä. Jos molemmilla tilinomistajilla on ollut itsenäisesti käyttöoikeus tileihin, on kuolinpesällä ja eloonjääneellä tilinomistajalla kummallakin oikeus erikseen käyttää tiliä kuoleman jälkeen. Jos vainajalla ja eloonjääneellä tilinomistajalla on ollut tileihin käyttöoikeus vain yhdessä, kuoleman jälkeen kuolinpesällä ja eloonjääneellä tilinomistajalla on oikeus käyttää tilejä vain yhdessä. 

Mitä asiakirjoja pitää toimittaa pankille kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi?

Kuolinpesän pankkiasioiden hoito edellyttää, että pankille esitetään seuraavat selvitykset:

  • Perukirja ja mahdollinen testamentti tai vaihtoehtoisesti perukirjan jäljennös, jossa on maistraatin todistus siitä, että pesän osakkaat on merkitty oikein perukirjaan. Perukirjasta pankki saa tiedon siitä, ketkä ovat kuolinpesän osakkaina oikeutettuja määräämään pesän varallisuudesta.
  • Vainajan täydellinen sukuselvitys.
  • Valtakirja jokaiselta sellaiselta pesän osakkaalta, joka ei ole paikalla henkilökohtaisesti.

Mihin perukirjaa tarvitaan?

Lakisääteisellä perunkirjoituksella, josta saadaan perukirja, on veroilmoitus perintöveroa varten ja omaisuusluettelo perinnönjakoa varten. Perukirjan voi vahvistuttaa maistraatissa, jolloin se saa julkisen luotettavuuden. 

Kuka toimittaa perukirjan?

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on pääasiassa sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa jäämistöomaisuus on ja joka siten lähtökohtaisesti on myös parhaiten perillä vainajan asioista.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta

Tarkempia ohjeita perunkirjoituksen toimittamisesta ja laatimisesta on täällä: Verohallinto ja maistraatit